پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1393/08/1111000
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/09/039000
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1392/05/137300
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1391/06/284600
655تامين اجتماعي70آمپول - هيوسين - 20mg/ml1390/05/183700