يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16792تامين اجتماعي90آمپول - گادوبوترول - 1mmol/ml 7.5ml1392/11/23800000
16792تامين اجتماعي90آمپول - گادوبوترول - 1mmol/ml 7.5ml1391/11/03472000