سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16792تامين اجتماعي90آمپول - گادوبوترول - 1mmol/ml 7.5ml1392/11/23800000
16792تامين اجتماعي90آمپول - گادوبوترول - 1mmol/ml 7.5ml1391/11/03472000