شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
610تامين اجتماعي47آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/11/050
610تامين اجتماعي47آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/08/010
610تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/03/2049000
610تامين اجتماعي47آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1393/03/20350000
610تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/07/0149000
610تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1392/05/1349000
610تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1391/10/0235000
610تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3ML1390/06/0625000