پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/08/0617500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/08/010
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/08/010
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/03/2017500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1393/03/2017500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/07/0117500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1392/05/1317500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1391/10/0212500
5170تامين اجتماعي90آمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 1ML1390/05/189000