يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1522تامين اجتماعي70آمپول - جستونورون کاپروآت - 200mg/2ml1392/07/230
1522تامين اجتماعي70آمپول - جستونورون کاپروآت - 200mg/2ml1383/04/2151900