شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1522تامين اجتماعي70آمپول - جستونورون کاپروآت - 200mg/2ml1392/07/230
1522تامين اجتماعي70آمپول - جستونورون کاپروآت - 200mg/2ml1383/04/2151900