سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
592تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1394/07/1110000
592تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1392/05/138800
592تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/10/025500
592تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1391/05/214000
592تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 80mg/2ml1390/05/182900