شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
590تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1394/07/119000
590تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1392/05/137700
590تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/10/024800
590تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1391/05/213500
590تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 40mg/ml1390/05/182700