جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
587تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1394/07/118000
587تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1392/05/136500
587تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/10/024000
587تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1391/05/213000
587تامين اجتماعي70آمپول - جنتامايسين - 20mg/2ml1390/05/182600