پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
575تامين اجتماعي0آمپول - مگلومين - 469mg/ml1395/04/29650000
575تامين اجتماعي70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/09/11480000
575تامين اجتماعي70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1392/06/16500000
575تامين اجتماعي70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1391/12/16323000
575تامين اجتماعي70آمپول - مگلومين - 469mg/ml1390/08/02291000