شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2134تامين اجتماعي70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1393/09/0511000
2134تامين اجتماعي70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1392/05/139600
2134تامين اجتماعي70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/10/026000
2134تامين اجتماعي70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1391/05/215000
2134تامين اجتماعي70آمپول - فوروزمايد - 10mg/ml 4ML1390/05/183400