يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
555تامين اجتماعي70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1393/06/1620000
555تامين اجتماعي70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1392/05/1317500
555تامين اجتماعي70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1391/10/0211000
555تامين اجتماعي70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1390/04/158000