جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
552تامين اجتماعي70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1394/06/14124500
552تامين اجتماعي70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1392/06/30124500
552تامين اجتماعي70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/11/0960000
552تامين اجتماعي70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1391/02/1954000
552تامين اجتماعي70آمپول - فلوپنتيکسول - 20mg/ml1390/12/2751000