يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1394/05/24165000
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1394/03/06130000
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1393/03/0542000
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1392/06/2356000
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1392/05/3068000
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1391/10/2022500
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1391/05/1520500
14528تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 10ML1391/04/1739000