يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1394/06/08270000
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1394/03/06270000
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/08/1092000
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/03/2048000
14530تامين اجتماعي76آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/03/2092000
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1393/03/0548000
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1392/07/0345500
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1392/07/0178045
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1391/10/2045500
14530تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 20ML1390/09/1340000