يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1394/08/1388000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1394/07/1470000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1394/03/0465000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/08/010
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2424500
550تامين اجتماعي77آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/3143500
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2424500
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/06/2424500
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/03/2023000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1393/03/0523000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/07/0621000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1392/07/0122625
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1391/10/2011500
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1391/06/2817500
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1391/04/1421000
550تامين اجتماعي90آمپول - فلوئورواوراسيل - 50mg/ml 5ML1389/06/099200