چهارشنبه 11 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1394/09/16190000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1394/07/25225000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1394/06/14900000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1394/03/04900000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/03/20690000
544تامين اجتماعي83آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/06/31900000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1393/03/05690000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1391/12/26482000
544تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1389/01/31395000