پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/03/20560000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/08/30560000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/07/280
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1393/03/27560000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/07/01560000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1392/05/05560000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/11/07380000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1391/04/27400000
534تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/ml 1ML1390/08/21370000