شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/28560000
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/03/20560000
5152تامين اجتماعي62آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/280
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/280
5152تامين اجتماعي52آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/07/280
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/06/31560000
5152تامين اجتماعي62آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/03/271270000
5152تامين اجتماعي52آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1393/04/092300000
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1392/07/01560000
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1392/05/05560000
5152تامين اجتماعي90آمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1ML1391/12/19380000