دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1394/12/11130000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1394/01/31150000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1393/11/15190000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/09/19125000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/09/02131000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1392/05/0189000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/11/1689000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1391/07/2483000
4003تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1390/09/0976000