پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1359تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1394/07/1150000
1359تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1394/01/2438000
1359تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1393/01/2438000
1359تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1391/10/0226500
1359تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 10ML1390/07/1716000