دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10376تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1392/05/1317000
10376تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1390/05/1811500