جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10376تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1392/05/1317000
10376تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 5ML1390/05/1811500