يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7830تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1394/07/1115000
7830تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1393/04/0711200
7830تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1392/02/2512400
7830تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1391/10/027000
7830تامين اجتماعي70آمپول - فنتانيل - 50mcg/ml 2ML1390/05/185000