دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1395/04/091050000
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/08/010
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/06/241200000
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1393/03/201050000
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/09/241050000
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1392/07/231047500
7470تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1390/12/24399150