پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1395/04/093250000
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/08/010
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/243400000
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/06/243400000
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1393/03/202615000
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1392/07/232615000
7469تامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1390/12/241130000