دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1394/10/20180000
518تامين اجتماعي81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/010
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/08/10180000
518تامين اجتماعي81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/06/31180000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/03/20125000
518تامين اجتماعي81آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/03/20180000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1393/03/05125000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/07/01135000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1392/05/30135000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/11/2376000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/09/2980000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/08/22106824
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/08/0285000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1391/04/2095000
518تامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1390/11/2380000