پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1501تامين اجتماعي70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1392/10/17120000
1501تامين اجتماعي70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1392/05/2379000
1501تامين اجتماعي70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1390/11/1954000