شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1392/05/139600
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1391/10/026000
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1390/04/284000