دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1392/05/139600
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1391/10/026000
502تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1390/04/284000