پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/08/06462000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/08/010
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/29462000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/29462000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1393/05/29462000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1392/04/31462000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1391/04/27330000
4965تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 10000U/ml 0.5ML1387/04/16300000