شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1394/06/02184000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1394/05/26168000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/08/11184000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/04/02184000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/03/28184000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1393/03/05168000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1392/04/31184000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1392/02/16132000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1391/03/01120000
4486تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1390/09/05102000