يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/0692000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/08/010
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2992000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2992000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2992000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2992000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1393/05/2992000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1392/04/3192000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1391/11/0166000
501تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5ML1386/08/1960000