دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1489تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1394/08/0610000
1489تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1393/09/059000
1489تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1392/05/137200
1489تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1391/10/024500
1489تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1390/05/183200