شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
486تامين اجتماعي0آمپول - افدرين - 50mg/ml1393/05/050
486تامين اجتماعيآمپول - افدرين - 50mg/ml1391/06/295000