يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1394/05/24240000
2293تامين اجتماعي69آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/08/010
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/20190000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/20190000
2293تامين اجتماعي88آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/20200000
2293تامين اجتماعي69آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/20333000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1393/03/05190000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/06/10224000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1392/05/21160000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1391/08/10110000
2293تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.8ML1390/02/2889000