شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1394/05/24180000
2292تامين اجتماعي0آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/010
2292تامين اجتماعي71آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/08/010
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/20160000
2292تامين اجتماعي80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/24201000
2292تامين اجتماعي80آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/06/24201000
2292تامين اجتماعي87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/20170000
2292تامين اجتماعي87آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/20170000
2292تامين اجتماعي84آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/20180000
2292تامين اجتماعي71آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/20256000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1393/03/05160000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/07/10180000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1392/05/21130000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/08/1098500
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/06/2572000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1391/04/1338000
2292تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.6ML1390/08/0164000