چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1394/05/24140000
2043تامين اجتماعي76آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/08/010
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/20130000
2043تامين اجتماعي86آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/20140000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/20130000
2043تامين اجتماعي88آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/20135500
2043تامين اجتماعي76آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1393/03/20179500
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1392/05/21130000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/11/1152000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/09/1252000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/08/2260000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1391/08/1059000
2043تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.4ML1390/12/1743000