پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2294تامين اجتماعي70آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/08/10100000
2294تامين اجتماعي82آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/08/010
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/06/31100000
2294تامين اجتماعي82آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/03/20118000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1393/01/24100000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/10/08118000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/09/2645000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1392/05/2144000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1391/08/1044000
2294تامين اجتماعي90آمپول - انوکساپارين سديم - 100mg/ml 0.2ML1390/02/2836000