يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
481تامين اجتماعي70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1391/02/24265000
481تامين اجتماعي70آمپول - ادروفونيوم کلرايد - 10mg/ml1388/10/01159500