دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1485تامين اجتماعي100آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1394/03/17350000
1485تامين اجتماعي70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/10/22200000
1485تامين اجتماعي70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/10/22200000
1485تامين اجتماعي70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1393/05/29350000
1485تامين اجتماعي70آمپول - ادتات کلسيم دي سديم - 50mg/ml1389/02/2057000