جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1329تامين اجتماعي70آمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1394/03/31230000
1329تامين اجتماعي70آمپول - دوگزاپرام - 20mg/ml 5ML1387/09/1866500