چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
468تامين اجتماعي70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1393/06/1614000
468تامين اجتماعي70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1393/03/2712500
468تامين اجتماعي70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1391/10/049000
468تامين اجتماعي70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1391/02/045700
468تامين اجتماعي70آمپول - دوپامين - 40mg/ml 5ML1389/12/125000