سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
459تامين اجتماعي70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/06/1719000
459تامين اجتماعي70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1392/02/249500
459تامين اجتماعي70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1391/02/129000
459تامين اجتماعي70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1389/07/157300