يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2506تامين اجتماعي70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 2ML1393/02/03302000
2506تامين اجتماعي70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 2ML1389/01/25148000