شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
440تامين اجتماعي0آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1395/01/288000
440تامين اجتماعي70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1392/05/136400
440تامين اجتماعي70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/10/024000
440تامين اجتماعي70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1391/03/233200
440تامين اجتماعي70آمپول - دي هيدرو ارگوتامين مسيلات - 1mg/ml1390/05/182400