سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
438تامين اجتماعي0آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1395/04/2777000
438تامين اجتماعي70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1394/01/3053500
438تامين اجتماعي70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1392/06/1731000
438تامين اجتماعي70آمپول - ديگوکسين - 0.25mg/ml 2ML1390/10/1311000