يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
431تامين اجتماعي70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1392/05/136400
431تامين اجتماعي70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/10/024000
431تامين اجتماعي70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1391/07/193500
431تامين اجتماعي70آمپول - دي سيکلومين - 10mg/ml 2ML1390/05/182800