شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1394/08/0612000
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1393/09/0510000
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1392/09/068000
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1391/12/215000
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1391/10/053800
425تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1387/08/212400